LC
Kikuyu White-eye Zosterops kikuyuensisDistribution map

Recommended citation
BirdLife International (2023) Species factsheet: Zosterops kikuyuensis. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/kikuyu-white-eye-zosterops-kikuyuensis on 26/09/2023. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2023) IUCN Red List for birds. Downloaded from http://datazone.birdlife.org on 26/09/2023.