Search terms
Country/Territory = Kenya
IBAs in danger only;
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 23
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Kenya Arabuko-Sokoke Forest A1, A2, A3 KE007
Kenya Dakatcha Woodland A1, A2, A3 KE008
Kenya Hell's Gate National Park A1, A2 KE065
Kenya Kakamega forest A1, A2, A3 KE058
Kenya Kinangop grasslands A1, A2 KE004
Kenya Kwenia A1 KE062
Kenya Lake Baringo A3 KE044
Kenya Lake Bogoria National Reserve A1, A4i, A4iii KE045
Kenya Lake Elmenteita A1, A2, A4i, A4iii KE046
Kenya Lake Naivasha A1, A2, A4i, A4iii KE048
Kenya Lake Nakuru National Park A1, A2, A4i, A4iii KE049
Kenya Lake Ol' Bolossat A1, A2, A3 KE061
Kenya Lake Turkana A4i, A4iii KE028
Kenya Masai Mara A1, A2 KE050
Kenya Mau forest complex A3 KE051
Kenya Mukurweini valleys A1, A2 KE006
Kenya Mutitu Forest A1, A2 KE067
Kenya Nairobi National Park A1 KE036
Kenya Ruma National Park A1 KE040
Kenya Sabaki River Mouth A4i KE019
Kenya Taita Hills Forests A1, A2 KE021
Kenya Tana River Delta A1, A3, A4i, A4iii KE022
Kenya Yala swamp complex A1, A3 KE041