SK024
Volovské hills


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 128,014 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Rozsiahle a zalesnené pohorie. Vo východnej časti (Čierna hora) tvorí lesný porast najmä buk, ďalej na západ pribúda jedľa, v západnej časti prevláda smrek. Cenné, pralesovité jedliny sa zachovali v centrálnej časti Volovských vrchov, v Starovodskej doline. Údolia pohoria sú úzke, málo úrodné, využívané často ako pasienky a lúky, zachovali sa tu mnohé pôvodné rastlinné spolo­čenstvá (napr. aj rašeliniská). Na hrebeňoch sú miestami horské lúky s cennými mokraďovými, bylinnými a živočíš­nymi spoločenstvami. Oblasť Galmusu sa vyznačuje rozo- klanými vápencovými roklinami a dolinami porastenými cennými jedľovobukovými, smrekovými a inými zmieša­nými porastmi.

Key biodiversity
Územie patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská bociana čierneho, d'atla bielochrbtého, muchárika červenohrdlého a bielokrkého. Je tiež významné pre zachovanie populácií typických karpatských les­ných vtáčích druhov, najmä boreálnych elementov našej fauny. Hniezdia tu lesné kury, viaceré lesné druhy dravcov, sov a d'atlov.

Ďalšie významné druhy: Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Tetrao tetrix; Tetrao urogallus; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Bubo bubo; Aegolius funereus; Jynx torquilla; Dendrocopos medius; Sylvia nisoria; Muscicapa striata


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Volovské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 17/04/2021.