SK028
Vihorlat


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 53,944 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Hornaté územie je z dvoch tretín lesnaté. Prevládajú bučiny, dubobučiny a dubiny. Na odlesnených okrajoch územia a predhoriach sa nachádza orná pôda, lúky a za­rastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.

Key biodiversity
V území hniezdi najvýznamnejšia populácia hadiara krátkoprstého na Slovensku. Je tiež významné pre hniezdenie lesných druhov vtákov, najmä dutinových hniezdičov a vtákov hniezdiacich a loviacich na lúkách, pasienkoch a v krovinových biotopoch.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila pomarina; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Crex crex; Streptopelia turtur; Otus scops; Bubo bubo; Caprimulgus europaeus; Jynx torquilla; Picus canus; Dryocopus martius; Lullula arborea; Phoenicurus phoenicurus; Saxicola torquata; Muscicapa striata; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius collurio


Recommended citation
BirdLife International (2020) Important Bird Areas factsheet: Vihorlat. Downloaded from http://www.birdlife.org on 02/12/2020.