SK014
Veľká Fatra


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 60,480 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Rozľahlé vysoké pohorie centrálnych Západných Karpát, členité, lesnaté a málo osídlené. Prírodné podmienky kontrastujú najviac medzi geomorfologickými podcelka- mi Hôľna Fatra, Bralná Fatra a Revúcke podolie. Podcelky Zvolen, Lysec, Šiprúň a Šípska Fatra na severe sú rovno- rodejšie. Medzi najrozšírenejšie lesné ekosystémy patria bučiny a jedľobučiny. Zvyšky horských smrečín sa vysky­tujú vo forme fragmentov, viac je nepôvodných smrečín v nižších polohách. Významné zastúpenie majú horské pasienky a lúky, viaceré typy okrajových stanovíšť (eko- tonov) a skaly s vápencovými borinami.

Key biodiversity
Územie patrí k piatim najvýznamnejším hniezdiskám sokola sťahovavého a orla skalného na Sloven­sku. Svojou zachovalosťou poskytuje podmienky na hniezdenie a potravný biotop pre lesné kury a sovy, dutinové hniezdiče, druhy skalných stanovišťa horských vodných tokov.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Bubo bubo; Strix uralensis; Picus canus; Phoenicurus phoenicurus; Muscicapa striata


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Veľká Fatra. Downloaded from http://www.birdlife.org on 17/04/2021.