RU1130
Varfolomeyevskiye saltmarshes


References
V.V.Piskunov, A.V.Belyachenko, A.N.Antonchikov

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Varfolomeyevskiye saltmarshes. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/varfolomeyevskiye-saltmarshes-iba-russia-(european) on 30/09/2023.