RU1015
Valaamski archipelago


References
E.V.Mikhaleva, T.Yu.Khohlova

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2022) Important Bird Areas factsheet: Valaamski archipelago. Downloaded from http://www.birdlife.org on 13/08/2022.