SK006
Tríbeč


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 24,540 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Hornaté, prevažne zalesnené územie na vápencoch a dolomitoch, z ktorých miestami vystupujú kre- mencové hôrky. V centrálnej časti prevládajú bukové porasty, v nižších polohách a na kremencových hôrkach dominujú dubové porasty a najmä na okrajoch pohoria sú zastúpené borovicové lesy. Po celom území sa roztrúsene nachádzajú sekundárne smrečiny. Úpätie pohoria tvoria agrocenózy zastú­pené poliami, lúkami, menej sadmi a vinicami. V menšej miere sú na okraji pohoria zastúpené vodné nádrže a urbánne celky.

Key biodiversity
Územie poskytuje vhodné podmienky pre hniezdenie orla kráľovského, penice jarabej a ďalších les­ných druhov vtákov, predovšetkým dutinových hniezdičov.

Ďalšie významné druhy: Pernis apivorus; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Bubo bubo; Caprimulgus europaeus; Jynx torquilla; Dendrocopos medius; Phoenicurus phoenicurus; Muscicapa striata; Ficedula albicollis


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Tríbeč. Downloaded from http://www.birdlife.org on 25/06/2021.