SK016
Tatry


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 54,717 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Členité horské územie pozostávajúce z troch orografických celkov: Západné Tatry, Vysoké Tatry a Be- lianske Tatry. Je charakteristické veľkou vertikálnou členitosťou. Z dvoch tretín je územie pokryté lesmi, pričom prevažujú ihličnaté smrekové lesy. Menšie zastúpenie majú porasty borovice lesnej, limby a kosodreviny. Z nelesných biotopov prevažujú alpínske lúky, skalnaté biotopy a v podhorí extenzívne využívané pasienky.

Key biodiversity
Územie patrí k piatim najvýznamnejším na Slovensku pre hniezdenie lesných druhov kúr, orla skalného, sokola sťahovavého a lesných druhov sov. Extenzívne využívané podhorské biotopy slúžia ako potravné teritóriá pre dravce.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Aquila pomarina; Caprimulgus europaeus; Dryocopus martius; Picoides tridactylus; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2020) Important Bird Areas factsheet: Tatry. Downloaded from http://www.birdlife.org on 27/11/2020.