SK003
Sysľovské fields


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C2, C3, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 1,933 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia
Most recent IBA monitoring assessment
Year of assessment Threat score (pressure) Condition score (state) Action score (response)
2013 very high very unfavourable negligible
For more information about IBA monitoring please click here


Site description
Časť Podunajskej nížiny s agrocenózami a riedkymi pásmi vetrolamov a krovín na naplaveninách rieky Dunaj. Územie sa nachádza na hranici Slovenska s Rakúskom a Maďarskom a zo severovýchodnej strany je ohraničené diaľnicou Bratislava - Gyôr.

Key biodiversity
Sysľovské polia sú posledným pravidelným hniezdiskom dropa fúzatého na Slovensku. V území zimuje 10% stredoeurópskej populá­cie a 100% národnej populácie tohto kriticky ohrozeného druhu. Územie je zároveň naj­významnejším hniezdiskom sokola červeno- nohého a hniezdia tu ďalšie významné druhy dravcov obývajúcich stepné biotopy. V zimnom období plní funkciu pravidelného zimoviska husí siatinných a bieločelých a niektorých druhov dravých vtákov.

Ďalšie významné druhy: Anser sp.


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Sysľovské fields. Downloaded from http://www.birdlife.org on 16/05/2021.