Slovenský raj


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 26,522 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie sa skladá z troch častí. Najväčšiu rozlohu zaberá veľmi členité krasové územie Slovenského raja s typickými skalnatými roklinami. Zo západu do územia zasahuje lesnaté územie Nízkych Tatier a zo severu poľnohospodárska krajina Hornádskej kotliny.

Key biodiversity
Územie je významné hlavne pre vtáčie druhy viazané na lesy a skalnaté biotopy. V komplexoch starých lesov a skalných brál nachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie dravé vtáky, sovy, lesné kurovité vtáky, ďatle a ďalšie dutinové hniezdiče.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila pomarina; Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Tetrao tetrix; Tetrao urogallus; Bubo bubo; Glaucidium passerinum; Strix uralensis; Picus canus; Dryocopus martius; Picoides tridactylus


Recommended citation
BirdLife International (2020) Important Bird Areas factsheet: Slovenský raj. Downloaded from http://www.birdlife.org on 27/10/2020.