SK025
Slovenský karst


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 40,616 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Slovenský kras je najväčšie krasové územie strednej Európy. Krasové planiny sú rozčlenené dolinami a kaňonmi. Pestré lesné ekosystémy zahŕňajú xerotermné drieňové dúbravy, hrabové dubiny, bučiny, bučiny s jedlou a skalné spoločen­stvá s javormi, jaseňom a borovicou. Na planinách sa na­chádzajú lesostepné spoločenstvá a škrapové polia. Členitý a pestrý reliéf dopĺňajú v kotlinách polia, vlhké lúky, ale aj rybníky a vodné toky.

Key biodiversity
Slovenský kras je významný pre hniezdenie viacerých vtáčích druhov lesov, skalných biotopov a moza- ikovitej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Circus aeruginosus; Aquila heliaca; Aquila pomarina; Falco cherrug; Falco peregrinus; Coturnix coturnix; Otus scops; Bubo bubo; Strix uralensis; Jynx torquilla; Picus canus; Dryocopus martius; Dendrocopos leucotos; Monticola saxatilis; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius collurio


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Slovenský karst. Downloaded from http://www.birdlife.org on 25/01/2021.