SK026
Slanské hills


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 63,904 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Hornaté územie z väčšej časti zalesnené. Prevládajú bučiny, dubobučiny a dubiny, v podhrebeňových a hrebeňových oblastiach sú časté javorové horské lesy. V predhoriach sa na prevažne odlesnených okrajoch územia nachádza orná pôda, ale časté sú aj lúky a zarastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.

Key biodiversity
Na území Slanských vrchov hniezdia významné populácie dravcov, predovšetkým orla kráľovského a krikľavého, a najväčšia populácia sovy dlho- chvostej na Slovensku. Územie je významné aj pre početné populácie viacerých druhov ďatlov a les­ných druhov spevavcov (muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký). Nelesné časti územia využí­vajú vtáky hniezdiace a loviace na lúkách, pasien­koch a v krovinných biotopoch.

Ďalšie významné druhy: Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Caprimulgus europaeus; Jynx torquilla; Phoenicurus phoenicurus; Saxicola torquata; Muscicapa striata


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Slanské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 13/04/2021.