SK030
Senné


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C4, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 1,490 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Sústava komerčne využívaných rybníkov s pri­ľahlým rybníkom, ktorý je vlastným územím Národnej prírodnej rezervácie Senné-rybníky. Rybníky sú silne zarastené vodnými makrofyt- mi, hrádze sú v súčasnosti takmer bez drevin- nej vegetácie. Rybničná sústava je obklopená lúkami, ktoré sa poľnohospodársky takmer nevyužívajú. V malej miere je zastúpená roz­ptýlená drevinová vegetácia.

Key biodiversity
Územie je významné hniezdisko pre vodné a pri vode žijúce vtáky. Rybničná sústava je jediným hniez- diskom lyžičiara bieleho na Slovensku a nepravidelným hniezdiskom šabliarky modronohej. Hniezdia tu najväčšie národné populácie volavky bielej, volavky striebristej a čoríka bahenného. Spolu s okoli­tými lúkami sú rybníky významnou ťahovou zastávkou pre migrujúce vodné vtáctvo. Na jarnom ťahu sa na podmáčaných lúkách zhromažďuje množstvo bahniakov, predovšetkým pobrežníkov bojovných.

Ďalšie významné druhy: Limosa limosa; Tringa totanus


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Senné. Downloaded from http://www.birdlife.org on 07/03/2021.