SK004
SÍňava


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 691 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Rovinaté územie v údolí Váhu rozprestierajúce sa v predhorí Považského Inovca. Zahŕňa vodnú nádrž SÍňava a okolie. Zastúpené sú tu takmer výhradne vodné biotopy, agrocenózy a v malej miere prechodné lesné biotopy.

Key biodiversity
Územie je významné pre hniezdenie vodného vtáctva. Patrí k oblastiam s najväčšou koncentráciou čajkovitých vtákov na Slovensku a súčasne predstavuje významné zimovisko a migračný koridor pre mnohé druhy v jarnom i jesennom období.

Ďalšie významné druhy: Larus canus


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: SÍňava. Downloaded from http://www.birdlife.org on 18/01/2021.