RU1129
Priyeruslanskiye sands


References
V.V.Piskunov, A.V.Belyachenko, A.N.Antonchikov

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Priyeruslanskiye sands. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/priyeruslanskiye-sands-iba-russia-(european) on 01/10/2023.