SK020
Poiplie


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 9,235 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie predstavuje zachovalú časť nivy rieky Ipeľ s brehovými porastmi, podmáčanými a nepravidelne zaplavovanými lúkami a mokrad'ami. Ide o významné vtáčie územie, nadväzujúce na podobné územie v susednom Maďarsku. V území sa nachádzajú intenzívne obhospodarované poľné nížinné ekosystémy. Krajinu dotvárajú polia obhospodarované tradičným poľnohospodárstvom, sady a vinohrady, doplnené xerotermnou vegetáciou a spoločenstvami na aluviálnych pieskoch.

Key biodiversity
Mokrade Poiplia sú významným územím pre hniezdenie vodných a na vodu viazaných druhov. Predsta­vuje jedno z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie bociana bieleho, kane moäarnej, buäačika moäarneho, chriašteľa malého a bodkovaného. Široké zastúpenie poľnohospodárskej otvorenej krajiny poskytuje hniezdne možnosti druhom stepných biotopov. Územie je aj významným regionál­nym migračným koridorom pre vodné vtáctvo.

Ďalšie významné druhy: Coturnix coturnix; Otus scops; Merops apiaster; Galerida cristata; Riparia riparia; Saxicola torquata; Sylvia nisoria


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Poiplie. Downloaded from http://www.birdlife.org on 07/03/2021.