SK018
Poľana


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 37,669 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie tvorí jedna z najzachovalejších a najvyšších sopiek (kalder) Európy, čo ovplyvňuje aj jej strmý vertikálny gradient. Prevažnú časť územia pokrývajú pomerne zachovalé lesné porasty, reprezentované prakticky všetkými typmi od dubového po smrekovo-jarabinový vegetačný stupeň. Lesné porasty spes­trujú mnohé zachovalé podhorské a horské lúky a pasienky. Južné svahy Poľany predstavujú jedno z najzachovalejších lazníckych území s tradičným obhospodarovaním a veľkou diverzitou mikrohabi- tatov pre živočíšstvo.

Key biodiversity
Územieje významné pre hniezdenie vtáctva lesov, lúk a mozaikovitej krajiny s rozptýlenou drevinovou vegetáciou. Na Poľane hniezdi jedna z najzachovalejších populácií strakoša kolesára na svete, najvýznamnejšia národná populácia škovránka stromového a najjužnejšia populácia tetrova hlucháňa na Slovensku.

Ďalšie významné druhy: Pernis apivorus; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Crex crex; Jynx torquilla; Picus canus; Dryocopus martius; Dendrocopos syriacus; Dendrocopos leucotos; Picoides tridactylus; Saxicola torquata; Ficedula parva; Ficedula albicollis


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Poľana. Downloaded from http://www.birdlife.org on 08/03/2021.