SK009
Parížske marshes


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C3, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 590 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie s rovinným až pahorkatinným reliéfom ležiace v orografickom celku Hronská pahorkatina. Zahŕňa rozsiahlu mokraď s prevládajúcimi trsťovými porastmi a okolité biotopy, zastúpené mokrými lúkami s krovinovou a stromovou vegetáciou, polia, sady a pieskovne.

Key biodiversity
Územie je významné najmä pre hniezdenie vodného a pri vode žijúceho vtáctva. Patrí k oblastiam s najväčšou koncentráciou močiarnych druhov v strednej Európe a je jediným známym pravidelným hniezdiskom trsteniarika tamariškového na Slovensku.

Ďalšie významné druhy: Ixobrychus minutus; Anas querquedula; Circus aeruginosus; Merops apiaster


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Parížske marshes. Downloaded from http://www.birdlife.org on 22/06/2021.