SK017
Nízke Tatry


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 96,951 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia
Most recent IBA monitoring assessment
Year of assessment Threat score (pressure) Condition score (state) Action score (response)
2013 high unfavourable low
For more information about IBA monitoring please click here


Site description
Veľmi členité hornaté územie, zahŕňajúce orografické celky Nízke Tatry, Starohorské vrchy a Kozie Chrbty. Lesnaté územie s prevažujúcimi ihličnatými lesmi v severnej časti a zmiešanými v južnej časti. V území je vysoké zastúpenie skalnatých biotopov. Vo vyšších polohách sa rozprestiera pásmo holí, subalpínske a alpínske pásmo.

Key biodiversity
Svojou zachovalosťou a rozľahlosťou sú Nízke Tatry významné pre hniezdenie viacerých druhov drav­cov, lesných druhov sov a spevavcov. V území hniezdi najvýznamnejšia národná populácia orla skal­ného, pôtika kapcavého a kuvika vrabčieho. Osobitný význam má územie pre lesné kurovité druhy, hniezdia tu najväčšie populácie tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka na Slovensku.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila pomarina; Coturnix coturnix; Picus canus; Dryocopus martius; Dendrocopos leucotos; Phoenicurus phoenicurus; Muscicapa striata; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Nízke Tatry. Downloaded from http://www.birdlife.org on 23/01/2021.