SK021
Muránska plateau and Stolické hills


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 28,991 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Muránsku planinu tvorí rozsiahla vápencová plošina so zastúpením mnohých prvkov krasového feno­ménu planinového typu. Vysoká biologická rozmanitosť územia je okrem pestrých stanovíšť krasového reliéfu určovaná fyto a zoogeografickou pozíciou územia. V prevažne zalesnenom území sa vyskytuje široká škála lesných spoločenstiev dubového až smrekového vegetačného stupňa. V Stolických vrchoch územie zahŕňa centrálnu, najvyššiu časť hrebeňa v úseku Malý Kohút - Kohút - Sto­lica - Kyprov. V severnej časti hrebeňa sa nachádzajú zriedkavé typy spoločenstiev na silikátových sutinách.

Key biodiversity
Územie je významné predovšetkým pre hniezdenie vtáctva lesov, skalnatých biotopov a horských lúk. Pre tetrova hlucháňa a pôtika kapcavého patrí k piatim najvýznamnejším na Slovensku.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila chrysaetos; Falco peregrinus; Bonasa bonasia; Tetrao tetrix; Bubo bubo; Glaucidium passerinum; Strix uralensis; Caprimulgus europaeus; Picus canus; Dryocopus martius; Dendrocopos leucotos; Picoides tridactylus; Phoenicurus phoenicurus; Ficedula parva; Ficedula albicollis


Recommended citation
BirdLife International (2020) Important Bird Areas factsheet: Muránska plateau and Stolické hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 29/11/2020.