SK001
Morava


Year of compilation: 2004

Site description
Nížinné územie pozostáva z alúvia rieky Moravy a z biotopov viatych pieskov. Orograficky patrí do Borskej nížiny a malou časťou zasahuje do orografických celkov Dolnomoravský úval a Chvojnická pahorkatina. Prevládajúcimi biotopmi sú vlhké kvetnaté lúky, mŕtve ramená, mäkký a tvrdý luh a lesy na viatych pieskoch.

Key biodiversity
Územie je významné pre hniezdenie vodných a na vodu viazaných druhov vtákov a niektoré druhy dravých vtákov. Dôležité je aj ako zhromaždisko husí v čase migrácie a miesto ich zimovania.

Ďalšie významné druhy: Ciconia ciconia; Anas strepera; Anas querquedula; Netta rufina; Circus aeruginosus; Coturnix coturnix; Porzana porzana; Tringa totanus; Streptopelia turtur; Alcedo atthis; Riparia riparia; Muscicapa striata; Ficedula albicollis

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnou príčinou ohrozenia vtáctva je obmedzenie tradičných foriem hospodárenia v území, tlak na roz­voj dopravnej infraštruktúry a rastúce rekreačné a turistické využívanie. K ohrozeniam stredného významu patria vplyvy spojené s ťažobným priemyslom v území, ničenie mokradi a nevhodné zalesňo­vanie.

Ohrozenie: ● opustenie pozemkov/obmedzenie hospodárenia A ● intenzívne lesné hospodárstvo C ● odlesňovanie C ● rekreácia/turistika A ● infraštruktúra C ● neudržateľné využívanie vtáctva C ● industrializácia/urbanizácia C ● intenzívne poľnohospodárstvo C ● ťažobný priemysel B ● prirodzené vplyvy C ● vyrušovanie vtáctva C ● zalesňovanie B ● nadmerné čerpanie podzemnej vody C ● odvodňovanie B ● bágrovanie/kanalizovanie B ● selektívna ťažba dreva B ● výstavba/vplyv hrádze/vodná nádrž/priehrada C ● zapĺňanie mokradi odpadom C ● spásanie lesa C ● vplyv introdukovaných rastlín/živočíchov C ● aquakultúry/rybárstvo C

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● zachovať, prípadne obnoviť extenzívne spôsoby hospodárenie na trvalých trávnych porastoch ● zachovať výmeru trvalých trávnych porastov, neobnovovať lúky a pasienky nepôvodnými druhmi tráv a obhospodarovať ich v súlade s nárokmi cieľových druhov ● vylúčiť vykonávanie práva rybárstva s výnimkou práv rybárskej stráže v období od 16.3. do 1.6. ● kontrolovať a usmerňovať organizovanie športových, turistických, rekreačných a iných hromadných aktivít a podujatí, vrátane vodnej turistiky ● usmerniť výkon práva poľovníctva s výnimkou poľovnej stráže z hniezdísk vodných vtákov od 16.3. do 30.6. ● zamedziť likvidácii mokrad'ových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie) a úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávame, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, spásanie a pod.) ● usmerňovať vodohospodárske a melioračné zásahy (zmena výšky vodnej hladiny, bagrovanie, úprava brehová pod.) ● pri obhospodarovaní lesov nepoužívať holorubný spôsob a uprednostňovať podrastový (najmä účelový výber) a výberkový spôsob hospodárenia ● pri plánovaní lesohospodárskej činnosti dôsledne zapracovávať do lesohospodárskych plánov podmienky ochrany a potreby výberových druhov vtákov ● zachovávať v lesných porastoch krovinnú etáž a krovinaté porasty lesného okraja ● vo všetkých porastoch pri obnovnej ťažbe ponechať na 1 hä minimálne 10 životaschopných stromov, v porastoch ponechávať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy, vývraty, pahýle a zlomy, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity

Protected areas
CHKO Záhorie, NPR Horný les, CHA Devínske alúvium Moravy, NPR Dolný les, NPR Abrod, PR Šmolzie, PR Bogdalickývrch, CHA Starý rybník, PP Kátovské rameno, CHA Jazerinky, PPIvánek, CHA Mŕtve rameno Lipa

Územie je navrhované Chránené vtáčie územie.

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 1,7 % ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 30 % ● poľnohospodárska krajina 5 % ● lúky a pasienky 7 % ● listnaté lesy 22 % ● ihličnaté lesy 1 % ● zmiešané lesy 20 % ● prechodné lesné biotopy 5 % ● vodné biotopy (rieky, vodné nádrže, močiare a pod.) 6,3 % ● ostatné biotopy 2 %

Územie je využívané poľnohospodársky predovšetkým na produkciu sena, lesohospodársky, poľovníc­ky a na rekreačné účely (turistika, cykloturistika, športové rybárstvo).

Využitie: ● poľnohospodárstvo 40 % ● rybárstvo 1 % ● lesníctvo 47 % ● poľovníctvo 90 % ● ochrana prírody 50 % ● turistika/rekreácia 30 % ● urbanizmus/priemysel/doprava 2 % ● vodné hospodárstvo 5 %

Acknowledgements
Spoluautori: Rudolf Jureček.


Recommended citation
BirdLife International (2022) Important Bird Areas factsheet: Morava. Downloaded from http://www.birdlife.org on 10/08/2022.