SK001
Morava


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C4, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 28,486 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Nížinné územie pozostáva z alúvia rieky Moravy a z biotopov viatych pieskov. Orograficky patrí do Borskej nížiny a malou časťou zasahuje do orografických celkov Dolnomoravský úval a Chvojnická pahorkatina. Prevládajúcimi biotopmi sú vlhké kvetnaté lúky, mŕtve ramená, mäkký a tvrdý luh a lesy na viatych pieskoch.

Key biodiversity
Územie je významné pre hniezdenie vodných a na vodu viazaných druhov vtákov a niektoré druhy dravých vtákov. Dôležité je aj ako zhromaždisko husí v čase migrácie a miesto ich zimovania.

Ďalšie významné druhy: Ciconia ciconia; Anas strepera; Anas querquedula; Netta rufina; Circus aeruginosus; Coturnix coturnix; Porzana porzana; Tringa totanus; Streptopelia turtur; Alcedo atthis; Riparia riparia; Muscicapa striata; Ficedula albicollis


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Morava. Downloaded from http://www.birdlife.org on 07/03/2021.