SK031
Medzibodrožie


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 35,754 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Rovinaté územie zaberajúce južnú časť orografického celku Východoslovenská rovina. Prevláda poľno­hospodársky intenzívne využívaná krajina s pomerne hustou sieťou mŕtvych ramien, zamokrených terénnych depresií, kanálov a aluviálnych lúk. V okolí riek sa nachádzajú relatívne dobre zachované lužné lesy, južná časť je charakteristická xerotermnými biotopmi na pieskoch.

Key biodiversity
Územie je najvýznamnejšie na Slovensku pre celý rad vodných a pri vode žijúcich vtákov a pre druhy využívajúce k hniezdeniu lúčne a xerotermné biotopy predovšetkým na pieskoch. V území hniezdia najväčšie slovenské populácie volavky purpurovej, chavkoša nočného, bučiaka trsťového, bučiačika močiarneho, čoríka čierneho, kane močiarnej, bociana bieleho a chriašteľa malého. Na základe údajov sa predpokladá pravidelné hniezdenie 3-5 párov chochlačky bielookej.

Ďalšie významné druhy: Pernis apivorus; Anas querquedula; Coturnix coturnix; Crex crex; Tringa totanus; Streptopelia turtur; Otus scops; Alcedo atthis; Merops apiaster; Jynx torquilla; Dendrocopos syriacus; Dendrocopos medius; Galerida cristata; Lullula arborea; Riparia riparia; Saxicola torquata; Sylvia nisoria; Muscicapa striata; Ficedula albicollis


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Medzibodrožie. Downloaded from http://www.birdlife.org on 08/03/2021.