SK002
Malé Karpaty


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 55,764 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Lesnaté územie patrí do orografického celku Malé Karpaty. Prevládajúcimi biotopmi sú bukové lesy, v menšej miere sú zastúpené dubové a zmiešané lesy. V predhorí sú významné prechodné biotopy medzi lesom, vinicami a poľnohospodárskou krajinou s výrazne mozaikovitou štruktúrou.

Key biodiversity
Malé Karpaty sú najvýznamnejším územím na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha. Hniezdia tu významné populácie orla kráľovského, včelára lesného, viacerých druhov ďatlov a spevavcov, predo­všetkým dutinových hniezdičov.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Falco peregrinus; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Bubo bubo; Caprimulgus europaeus; Jynx torquilla; Picus canus; Dryocopus martius; Dendrocopos leucotos; Phoenicurus phoenicurus; Saxicola torquata; Sylvia nisoria; Muscicapa striata; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius collurio


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Malé Karpaty. Downloaded from http://www.birdlife.org on 27/01/2021.