SK013
Malá Fatra


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 71,481 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Tretie najvyššie pohorie Slovenska v západnej časti Karpatského oblúku so zachovanými prirodzenými ekosystémami, v ktorých sa udržiavajú základné ekologické procesy, veľká rozmanitosť stanovíšť, druhov a spoločenstiev západokarpatskej flóry a fauny. Vyznačuje sa veľkou členitosťou a mimoriadnou pestrosťou geologických, geomorfologických a klimatických pomerov, ktorá podmieňuje vysokú eko-systémovú diverzitu.

Key biodiversity
Malá Fatra je významným územím pre hniezdenie druhov skalnatých biotopov, podhorskej mozaikovitej krajiny a mnohých lesných druhov vtákov. Predstavuje jedno z piatich najvýznamnejších území pre sokola sťahovavého, orla skalného, výra skalného, skaliara pestrého, muchárika bielokrkého a ďalšie druhy.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Crex crex; Glaucidium passerinum; Strix uralensis; Caprimulgus europaeus; Alcedo atthis; Dendrocopos leucotos; Phoenicurus phoenicurus; Monticola saxatilis; Muscicapa striata; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Malá Fatra. Downloaded from http://www.birdlife.org on 05/03/2021.