Laborecká upland


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 107,736 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Rôznorodé územie s lúkami a pasienkami pozdĺž vodných tokov Laborca, Udavy, Vyravy, Oľky a Ci- rochy. Prevládajúcimi lesnými porastami sú bučiny.

Key biodiversity
Na území Laboreckej vrchoviny hniezdia významné populácie lesných dravcov a sov (haja červená, orol krikľavý, sova dlhochvostá) a ďalšie druhy obývajúce bukové porasty a podhorské lúky. Osobitný význam má pre vtáctvo, ktorého výskyt je viazaný na vodné toky, vrátane ich brehových porastov.

Ďalšie významné druhy: Pernis apivorus; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Jynx torquilla; Dendrocopos medius; Riparia riparia; Phoenicurus phoenicurus; Saxicola torquata; Muscicapa striata; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Laborecká upland. Downloaded from http://www.birdlife.org on 17/04/2021.