Košice valley


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 19,008 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Kotlinové územie s poľnohospodárskym využitím. Územím preteká rieka Hornád, ktorá priberá prítoky Torysu a Olšavu. Nachádza sa tu väčšia rybničná sústava (Chýmske rybníky) a dve veľké jazerá vznik­nuté po ťažbe štrku v blízkosti rieky Hornád. Vo východnej časti prechádza kotlina do predhoria Slan- ských vrchov, terén sa mení na pahorkatinu s lúkami a pasienkami. V južnej časti, na hraniciach s Maďarskom, sa tiahne Bodvianska pahorkatina s mimoriadne cennými lúčnymi a pasienkovými bio­topmi, so zvyškami starých ovocných sadov a s rozptýlenými stromami. V rovinnej časti stromovú vegetáciu predstavuje starší dubový les, zvyšky dubových porastov pri Hornáde, veľmi dobre sú vytvo­rené brehové porasty riek pretekajúcich územím. V severnej časti územia sú miestami súvislejšie komplexy dubohrabových lesov.

Key biodiversity
V území sa nachádzajú loviská a hniezdiská stepných druhov dravcov, v urbánnych biotopoch hniezdia významné populácie niektorých synantropných vtákov typických pre rovinatú krajinu. Na Chýmskych rybníkoch hniezdia vodné druhy vtákov. Ďalšie druhy vtáctva sú viazané na biotopy lúk, pasienkov, ovocných sadov a listnatých lesov.

Ďalšie významné druhy: Coturnix coturnix; Strix uralensis; Dendrocopos syriacus


Recommended citation
BirdLife International (2020) Important Bird Areas factsheet: Košice valley. Downloaded from http://www.birdlife.org on 28/11/2020.