SK012
Horná Orava


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 66,162 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Mozaikovitá hornatá krajina budovaná flyšovými horninami Vonkajších Západných Karpát zasahujúca do viacerých orografických celkov. Podstatnú časť lesov zaberajú smrekové monokultúry. Ojedinelé sú horské zmiešané lesy a na odľahlých miestach sa zachovali smrečiny pralesovitého charakteru. Masív Babej hory a Piľska presahuje hornú hranicu lesa. Unikátne sú podmáčané smrekovo - borovicové lesy s množstvom rôznych druhov mokradi, vlhkých lúk a rašelinísk. V poľnohospodárskej krajine prevažujú trvalé trávne porasty, často extenzívne využívané. Veľká vodná plocha Oravskej priehrady má zachovalé a väčšinou plytké brehy.

Key biodiversity
Územie je významné pre viaceré vtáčie druhy ihličnatých lesov a podhorskej až horskej mozaikovitej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov, s množstvom mokradi a rašelinísk (orol krikľavý, bocian čierny, tetrov hoľniak, tetrov hlucháň, chrapkáč poľný). Oravskou kotlinou prechádza významná ťahová cesta Západnými Karpatmi, kde Oravská priehrada je dôležitou ťahovou zastávkou viacerých vodných a pri vode žijúcich druhov.

Ďalšie významné druhy: Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Porzana parva; Tringa totanus; Strix uralensis; Aegolius funereus; Caprimulgus europaeus; Picus canus; Dryocopus martius; Phoenicurus phoenicurus; Lanius collurio; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Horná Orava. Downloaded from http://www.birdlife.org on 07/03/2021.