Dolné Považie


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 35,907 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia
Most recent IBA monitoring assessment
Year of assessment Threat score (pressure) Condition score (state) Action score (response)
2013 high very unfavourable low
For more information about IBA monitoring please click here


Site description
Územie tvorí predovšetkým poľnohospodárska pôda s intenzívnym využívaním. Z nelesnej vegetácie sú lokálne zastúpené fragmenty slaniskových spoločenstiev. V okolí vodných tokov sa miestami zachovali extenzívne využívané lúky, mokrade a mŕtve ramená. Lokálne, predovšetkým v blízkosti riek, sa nachá­dzajú lesné biotopy tvorené vo významnej miere šľachtenými topoľmi. Na niektorých miestach sa za­chovali fragmenty lužných lesov s prirodzeným druhovým zložením.

Key biodiversity
Územie predstavuje v rámci Slovenska jedno z významných hniezdisk stepných druhov vtákov viaza­ných na otvorené biotopy nížinnej krajiny. Fragmenty mokradbvých biotopov sú významnými refúgia- mi pre hniezdenie vodných vtákov. Časť územia má pestrú krajinnú štruktúru. Vodné, mokradbvé, lúčne, lesné a poľnohospodárske biotopy sa vyskytujú na relatívne malej ploche. Trávnaté typy bioto­pov s fragmentami slanísk a lúk sú významnými refúgiami vtákov v mimohniezdnom období. V území hniezdi posledná, pravidelne hniezdiaca populácia krakle belasej na Slovensku.

Ďalšie významné druhy: Coturnix coturnix; Alcedo atthis; Galerida cristata; Saxicola torquata; Sylvia nisoria


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Dolné Považie. Downloaded from http://www.birdlife.org on 25/02/2021.