SK015
Chočské hills


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 20,435 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Hornaté vápencové územie, miestami s veľmi členitým reliéfom so skalnými stenami, kaňonmi a rôz­nymi krasovými útvarmi. Lesné spoločenstvá tvoria porasty smreka, jedľových bučín a v menšej miere bučín. Na okrajoch územia vjeho odlesnenej časti sa nachádzajú podhorské lúky, pastviny, polia a rozptýlené urbánne biotopy.

Key biodiversity
Územie je vďaka pestrej škále biotopov, nedostupnosti a tým aj zachovalosti ekosystémov útočiskom mnohých druhov vtákov skalných a lesných biotopov. Charakteristické hniezdiče sú dravce, sovy a lesné kury. Podhorské lúky a pasienky poskytujú útočisko ďalším druhom a slúžia ako lovné teritóriá pre dravce.

Ďalšie významné druhy: Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Tetrao tetrix; Tetrao urogallus; Crex crex; Bubo bubo; Glaucidium passerinum; Aegolius funereus; Alcedo atthis; Picus canus; Picoides tridactylus; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Chočské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 29/07/2021.