Cerová upland and Rimava valley


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 31,183 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie má vrchovinový (Cerová vrchovina) a kotlinový (Rimavská kotlina) charakter. Sčasti je pokryté listnatými lesmi, (teplomilné dubiny, dubovo-cerové lesy, kvetnaté bučiny, karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy a sutinové lesy). Na ostatnom území prevláda poľnohospodárska krajina s rozptý­lenou drevinovou vegetáciou a pasienkami. V území sa nachádzajú aj skalnaté a mokradbvé biotopy ako aj vidiecke urbánne biotopy.

Key biodiversity
Územie je významné hlavne pre hniezdenie druhov otvorených plôch (mozaikovitá poľnohospodárska krajina s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, pasienky), lesov, skalnatých biotopov a mokradi.

Ďalšie významné druhy: Ixobrychus minutus; Pernis apivorus; Circus aeruginosus; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Otus scops; Bubo bubo; Alcedo atthis; Merops apiaster; Jynx torquilla; Dendrocopos medius; Galerida cristata; Sylvia nisoria


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Cerová upland and Rimava valley. Downloaded from http://www.birdlife.org on 05/03/2021.