SK027
Bukovské hills


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 43,320 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie sa nachádza na severovýchode Slovenska v orografickom celku Bukovské vrchy. Okrem domi­nantných karpatských bučín sa tu nachádzajú dubohrabiny, javorové a jedľové bučiny. Poľnohospo­dárska pôda je zastúpená hlavne trvalými trávnymi porastmi a v menšej miere ornou pôdou.

Key biodiversity
Zachovalé lesné porasty a pestrá mozaika nelesných spoločenstiev poskytujú priaznivé podmienky pre hniezdenie lesných a lúčnych druhov vtákov. Územie patrí k piatim najvýznamnejším pre hniezdenie jariabka hôrneho, lelka lesného a chrapkáča poľného na Slovensku.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila pomarina; Coturnix coturnix; Strix uralensis; Alcedo atthis; Jynx torquilla; Dryocopus martius; Dendrocopos leucotos; Phoenicurus phoenicurus; Sylvia nisoria; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius excubitor


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Bukovské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 07/03/2021.