SK023
Levočské hills


Year of compilation: 2004

Site description
Územie je tvorené prevažne lesnatým rozsiahlym flyšovým pohorím. Pomerne pravidelne je rozčlenené lúkami a pasienkami, čo zvyšuje zastúpenie okrajových biotopov a dodáva územiu špecifický charakter. Z lesných porastov dominujú smrečiny s prímesou jedle, najmä na východnom okraji sa nachádzajú zmiešané a ojedinelo aj listnaté lesy s prevahou buka. Územie v predhorí prechádza do otvorenej poľnohospodárskej a urbánnej krajiny.

Key biodiversity
Súčasný charakter územia poskytuje priaznivé podmienky pre hniezdenie viacerých vzácnych druhov vtákov. Levočské vrchy patria medzi päť najvýznamnejších území pre chrapkáča poľného a orla skal­ného.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila pomarina; Bonasa bonasia; Tetrao tetrix; Tetrao urogallus; Coturnix coturnix; Bubo bubo; Glaucidium passerinum; Strix uralensis; Aegolius funereus; Alcedo atthis; Picus canus; Dryocopus martius; Picoides tridactylus; Muscicapa striata; Lanius excubitor

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnou príčinou ohrozenia vtáčích populácií je ich lokálne nadmerné vyrušovanie vo vojenských priestoroch na strelniciach a v ich bezprostrednom okolí. Ohrozenie stredného významu pre vtáky predstavujú zmeny v tradičnom obhospodarovaní pozemkov.

Ohrozenie: ● opustenie pozemkov/obmedzenie hospodárenia B ● intenzívne lesné hospodárstvo C ● vypaľovanie trávy C ● intenzívne poľnohospodárstvo C ● prirodzené vplyvy C ● vyrušovanie vtáctva A

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● chrániť hniezda dravých vtákov pred vykrádaním ● na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného posunúť kosbu po 31.7., porasty kosiť od stredu smerom k okrajom ● vylúdť aplikádu chemických látok a umelých hnojiv na lokalitách chrapkáča poľného ● na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného vylúdť v období hniezdenia od 1.5. do 31.7. intenzívnu pastvu a preháňanie hospodársky významných druhov zvierat ● zachovať prípadne obnoviť extenzívne spôsoby hospodárenia na trvalých trávnych porastoch ● zachovať výmeru trvalých trávnych porastov, neobnovovať lúky a pasienky nepôvodnými druhmi tráv a obhospodarovať ich v súlade s nárokmi deľových druhov ● podporovať zatrávňovanie ornej pôdy ● chrániť hniezda orla skalného pred vykrádaním, ničením a vyrušovaním ● vyhlásiť ochranné pásma až do 500 m od obsadených hniezd orla skalného, vylúdť v nich lesohos- podárske dnnosti v hniezdnom období a zachovať charakter porastov v ochrannom pásme hniezda ● monitorovať a chrániť hniezda bociana čierneho a orla krikľavého, ťažbu hniezdnych stromová ťaž- bové zásahy vo vzdialenosti 300 m od hniezdnych stromov vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení orgánom ochrany prírody

Protected areas
PR Valalská voda, PR Bišar, PR Hájik, PP Jazerec, PP Podhorské Územie nieje navrhované Chránené vtáčie územie.

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 3 % ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 3 % ● mozaikovitá poľnohospodárska krajina 14 % ● Lúky a pasienky 12 % ● listnaté lesy 2 % ● ihličnaté lesy 38 % ● zmiešané lesy 10 % ● prechodné lesné biotopy 15 % ● ostatné biotopy 3 %

Takmer polovica územia sa nachádza vo vojenskom výcvikovom priestore, pričom intenzívne je využí­vané najmä územie strelníc. Územie Levočských vrchov je lesnícky aj poľovnícky obhospodarované. Nezalesnené časti sú využívané na poľnohospodárstvo, pasenie oviec a dobytka. Do vojenského pries­toru je vylúčený prístup verejnosti.

Využitie: ● poľnohospodárstvo 25 % ● lesníctvo 60 % ● poľovníctvo 95 % ● vojenský priestor 45 % ● urbanizmus/priemysel/doprava 5 %


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Levočské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 15/01/2021.