SK015
Chočské hills


Year of compilation: 2004

Site description
Hornaté vápencové územie, miestami s veľmi členitým reliéfom so skalnými stenami, kaňonmi a rôz­nymi krasovými útvarmi. Lesné spoločenstvá tvoria porasty smreka, jedľových bučín a v menšej miere bučín. Na okrajoch územia vjeho odlesnenej časti sa nachádzajú podhorské lúky, pastviny, polia a rozptýlené urbánne biotopy.

Key biodiversity
Územie je vďaka pestrej škále biotopov, nedostupnosti a tým aj zachovalosti ekosystémov útočiskom mnohých druhov vtákov skalných a lesných biotopov. Charakteristické hniezdiče sú dravce, sovy a lesné kury. Podhorské lúky a pasienky poskytujú útočisko ďalším druhom a slúžia ako lovné teritóriá pre dravce.

Ďalšie významné druhy: Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Tetrao tetrix; Tetrao urogallus; Crex crex; Bubo bubo; Glaucidium passerinum; Aegolius funereus; Alcedo atthis; Picus canus; Picoides tridactylus; Lanius excubitor

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnú príčinu ohrozenia vtáctva predstavuje nevhodné lesné obhospodarovanie. K ohrozeniam stredného významu patrí vyrušovanie vtáctva spojené s turisticko-rekreačnými aktivitami.

Ohrozenie: ● opustenie pozemkov/obmedzenie hospodárenia C ● intenzívne lesné hospodárstvo A ● odlesňovanie A ● rekreácia/turistika B ● infraštruktúra C ● vypaľovanie trávy C/B ● neudržateľné využívanie vtáctva C ● industrializácia/urbanizácia C/B ● intenzívne poľnohospodárstvo C ● ťažobný priemysel C ● prirodzené vplyvy C ● vyrušovanie vtáctva C ● zalesňovanie B ● nadmerné čerpanie podzemnej vody C ● odvodňovanie C ● bágrovanie/kanalizovanie C ● selektívna ťažba dreva B ● výstavba/vplyv hrádze/vodná nádrž/priehrada C ● zapĺňanie mokradi odpadom B ● spásanie lesa C ● vplyv introdukovaných rastlín/živočíchov C ● aquakultúry/rybárstvo C

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● chrániť hniezda dravých vtákov pred vykrádaním ● v období od 1.5. do 31.7. kosiť trvalé trávne porasty od stredu smerom k okrajom a posunúť kosbu na koniec júla na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného ● zachovať prípadne obnoviť extenzívne spôsoby hospodárenia na trvalých trávnych porastoch ● zachovať výmeru trvalých trávnych porastov, neobnovovať lúky a pasienky nepôvodnými druhmi tráv a obhospodarovať ich v súlade s nárokmi cieľových druhov ● chrániť hniezda orla skalného a sokola sťahovavého pred vykrádaním, ničením a vyrušovaním ● usmerniť rozvoj turistického ruchu v súlade s cieľmi ochrany územia ● obmedziť a usmerniť hromadné turistické a športové podujatia ● vylúčiť poľovníctvo z NPR a obmedziť ho v hniezdnom období v okolí hniezd dravcov a hniezdísk tetrova hlucháňa a hoľniaka ● obmedziť zber lesných plodov na lokalitách tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa ● obmedziť intenzívne hospodárenie na podhorských lúkách ● usmerňovať lesné hospodárenie v súlade s potrebami výberových druhov vtákov

Protected areas
NPR Choč, N PR Kvaäanska dolina, NPR Prosiecka dolina, PRTurícke dubiny, PR Kunovo, NPR Suchá dolina Územie nieje navrhované Chránené vtáäe územie.

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 1 % ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 2 % ● mozaikovitá poľnohospodárska krajina 7 % ● lúky a pasienky 8 % ● listnaté lesy 8 % ● ihličnaté lesy 20 % ● zmiešané lesy 40 % ● prechodné lesné biotopy 10 % ● skalnaté biotopy (skaly, lomy, sute a pod.) 4 %

Územie je využívané predovšetkým na lesohospodársku činnosť a turistiku, v menšej miere na poľno­hospodárstvo, pasenie a produkciu sena. Takmer celé územie je poľovnícky využívané.

Využitie: ● poľnohospodárstvo 20 % ● lesníctvo 80 % ● poľovníctvo 99 % ● ochrana prírody 20 % ● nevyužívané územie 1 % ● turistika/rekreácia 80 % ● urbanizmus/priemysel/doprava 3 %

Acknowledgements
Spoluautori: Peter Vrlík.


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Chočské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 02/08/2021.