SK025
Slovenský karst


Year of compilation: 2004

Site description
Slovenský kras je najväčšie krasové územie strednej Európy. Krasové planiny sú rozčlenené dolinami a kaňonmi. Pestré lesné ekosystémy zahŕňajú xerotermné drieňové dúbravy, hrabové dubiny, bučiny, bučiny s jedlou a skalné spoločen­stvá s javormi, jaseňom a borovicou. Na planinách sa na­chádzajú lesostepné spoločenstvá a škrapové polia. Členitý a pestrý reliéf dopĺňajú v kotlinách polia, vlhké lúky, ale aj rybníky a vodné toky.

Key biodiversity
Slovenský kras je významný pre hniezdenie viacerých vtáčích druhov lesov, skalných biotopov a moza- ikovitej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Circus aeruginosus; Aquila heliaca; Aquila pomarina; Falco cherrug; Falco peregrinus; Coturnix coturnix; Otus scops; Bubo bubo; Strix uralensis; Jynx torquilla; Picus canus; Dryocopus martius; Dendrocopos leucotos; Monticola saxatilis; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius collurio

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnou príčinou ohrozenia vtáctva v území je nevhodná lesohospodárska činnosť. K ohrozeniam stredného významu patria zmeny v tradičnom obhospodarovaní územia, vplvy spojené s budovaním infraštruktúry a rybárstvo.

Ohrozenie: ● opustenie pozemkov/obmedzenie hospodárenia B ● intenzívne lesné hospodárstvo A ● rekreácia/turistika C ● infraštruktúra B ● neudržateľné využívanie vtáctva C ● industrializácia/urbanizácia C ● intenzívne poľnohospodárstvo C ● ťažobný priemysel C ● zalesňovanie C ● selektívna ťažba dreva C ● aquakultúry/rybárstvo B

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● zachovať výmeru trvalých trávnych porastov, neobnovovať lúky a pasienky nepôvodnými druhmi tráv a obhospodarovať ich v súlade s nárokmi cieľových druhov ● zachovať rozlohu a dĺžku medzí, remízok, vetrolamov, poľných lesíkov, solitérnych stromov, brehových porastov a mých typow rozptýlenej drevinovej vegetácie ● ponechávať v rozptýlenej drevinovej vegetácii dutinové, odumreté a odumierajúce stromy na podporu dutinových hniezdičov ● chrániť a [íór^awat lokality s výskytom sysľa pasienkového ako potravnej bázy orlov kráľovských a sokolov rárohov ● usmerňovať lesné hospodárenie v súlade s potrebami výberových druhov vtákov ● osadiť kritické úseky existujúcich vzdušných elektrických vedení zábranami proti usmrteniu vtákov

Protected areas
N P Slovenský kras, NPR Brzotínske skaly, NPR Zádielska tiesňava, NPR Drieňovec, NPR Havrania skala, NPR Pod Strážnym hrebeňom, PR Palanta, NPP Jasovská jaskyňa, NPR Hrušovská lesostep, NPP Diviačia priepasť, PR Zemné hradisko, PR Gerlachovské skaly, NPR Domické škrapy, NPR Turniansky hradný vrch, PR Sokolia skala, PR Kráľova studňa, NPR Kečovské škrapy, NPR Jasovské dubiny, PR Pod Fabiánkou

Územie je navrhované Chránené vtáčie územie.

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 1 % ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 4 % ● mozaikovitá poľnohospodárska krajina 14 % ● sady a vinice 1 % ● lúky a pasienky 3 % ● listnaté lesy 51 % ● ihličnaté lesy 1 % ● zmiešané lesy 3 % ● prechodné lesné biotopy 14 % ● vodné biotopy (rieky, vodné nádrže, močiare a pod.) 1 % ● skalnaté biotopy (skaly, lomy, sute a pod.) 4 % ● ostatné biotopy 3%

Územie sa využíva na lesohospodársku činnosť a poľovníctvo, na planinách a v kotlinách prevláda poľ­nohospodárstvo, pastva oviec a dobytka, v menšej miere sú zastúpené kosné lúky, rybnikárstvo, pes­tovanie ovocia a vinnej révy. Časť územia je pod prísnou ochranou. V okolí Zádiela, Hačavy a Silice prevládajú turistické aktivity a rekreácia.

Využitie: ● poľnohospodárstvo 20 % ● rybárstvo 1 % ● lesníctvo 55 % ● poľovníctvo 85 % ● ochrana prírody 15 % ● nevyužívané územie 5 % ● turistika/rekreácia 25 % ● urbanizmus/priemysel/doprava 5 % ● vodné hospodárstvo 1 % ● iné 10 %

Acknowledgements
Spoluautori: Milan Olekšák.


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Slovenský karst. Downloaded from http://www.birdlife.org on 31/07/2021.