SK028
Vihorlat


Site description (2004 baseline):

Site location and context
Hornaté územie je z dvoch tretín lesnaté. Prevládajú bučiny, dubobučiny a dubiny. Na odlesnených okrajoch územia a predhoriach sa nachádza orná pôda, lúky a za­rastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.

Key biodiversity
V území hniezdi najvýznamnejšia populácia hadiara krátkoprstého na Slovensku. Je tiež významné pre hniezdenie lesných druhov vtákov, najmä dutinových hniezdičov a vtákov hniezdiacich a loviacich na lúkách, pasienkoch a v krovinových biotopoch.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Pernis apivorus; Aquila pomarina; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Crex crex; Streptopelia turtur; Otus scops; Bubo bubo; Caprimulgus europaeus; Jynx torquilla; Picus canus; Dryocopus martius; Lullula arborea; Phoenicurus phoenicurus; Saxicola torquata; Muscicapa striata; Ficedula parva; Ficedula albicollis; Lanius collurio

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 1 % ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 5 % ● mozaikovitá poľnohospodárska krajina 10 % ● sady a vinice 1 % ● lúky a pasienky 5 % ● listnaté lesy 62 % ● zmiešané lesy 2 % ● prechodné lesné biotopy 10 % ● skalnaté biotopy (skaly, lomy, sute a pod.) 1 % ● ostatné biotopy 2 %

Prevláda lesné hospodárstvo, a predovšetkým rastlinná poľnohospodárska výroba. Pasenie dobytka je zriedkavé. Celé územie je poľovnícky využívané. V území je aj niekoľko aktívnych kameňolomov. Turis­tika je čiastočne rozvinutá hlavne v južnej a centrálnej časti.

Využitie: ● poľnohospodárstvo 15 % ● lesníctvo 75 % ● poľovníctvo 100 % ● vojenský priestor 40 % ● ochrana prírody 2 % ● nevyužívané územie 10 % ● turistika/rekreácia 20 % ● urbanizmus/priemysel/ doprava 1 % ● vodné hospodárstvo 1 %

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnou príčinou ohrozenia vtáctva je predovšetkým nevhodné lesné obhospodarovanie. Ohrozenia stredného významu predstavujú intenzifikácia poľnohospodárstva, nárast turisticko-rekreačných akti­vít a vypaľovanie trávy.

Ohrozenie: ● intenzívne lesné hospodárstvo A ● odlesňovanie A ● rekreácia/turistika B ● infraštruktúra C ● vypaľovanie trávy B ● neudržateľné využívanie vtáctva C ● industrializácia/urbanizácia C ● intenzívne poľnohospodárstvo B ● ťažobný priemysel C ● vyrušovanie vtáctva C ● odvodňovanie C ● bágrovanie/kanalizovanie C ● zapĺňanie mokradi odpadom C

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● zachovať výmeru trvalých trávnych porastov, neobnovovať lúky a pasienky nepôvodnými druhmi tráv a obhospodarovať ich v súlade s nárokmi cieľových druhov ● vylúčiť výrub stromov a krovín a realizáciu akýchkoľvek iných zásahov do všetkých typov rozptýle­nej drevinovej vegetáde v období od 1.3. do 31.7. ● zachovať rozlohu a dĺžku medzí, remízok, vetrolamov, poľných lesíkov, solitérnych stromov a iných typov rozptýlenej drevinovej vegetáde ● pri obhospodarovaní lesov nepoužívať holorubný spôsob a uprednostňovať podrastový (najmä účelový výber) a výberkový spôsob hospodárenia ● vylúdť akýkoľvek lesohospodársky zásah v porastoch starších ako 50 rokov v hniezdnom období v čase od 1.3. do 31.7. ● vo všetkých porastoch pri obnovnej ťažbe ponechať na 1 ha minimálne 10 životaschopných stromov, v porastoch ponechávať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy, vývraty, pahýle a zlomy, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity ● vylúdťaplikádu chemických hnojiva pestiddov vo všetkých typoch rozptýlenej drevinovej vegetáde, trvalých trávnych porastoch, pasienkoch, úhoroch, medziach a porastoch trsti a pálky

Protected areas
CHKO Vihorlat, NPR Jovsianska hrabina, NPR Humenský Sokol, NPR Morské oko, NPR Humenská, NPR Vihorlatský prales, NPR Motrogon, PR Viniansky hradný vrch, NPR Vihorlat, PR Baba pod Vihorlatom, PR Jedlinka, PR Vinianska stráň, PP Sninský kameň, NPR Podstavka, PR Jasenovská bučina, PR Drieň, PR Pod Tŕstím, CHA Zemplínska šírava, PR Machnatý vrch, PP Čierny potok, PR Lysá, PP Malé Morské oko, PP Podhorodský hradný vrch, PR Durová mláka, PR Lysák, PR Chlmecká skalka, PP Beňatinsky travertín

Územie je navrhované Chránené vtáčie územie.

Acknowledgements
Spoluautori: Jozef Fiala.


Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Vihorlat. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/vihorlat-iba-slovakia on 04/10/2023.