SK026
Slanské hills


Year of compilation: 2004

Site description
Hornaté územie z väčšej časti zalesnené. Prevládajú bučiny, dubobučiny a dubiny, v podhrebeňových a hrebeňových oblastiach sú časté javorové horské lesy. V predhoriach sa na prevažne odlesnených okrajoch územia nachádza orná pôda, ale časté sú aj lúky a zarastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.

Key biodiversity
Na území Slanských vrchov hniezdia významné populácie dravcov, predovšetkým orla kráľovského a krikľavého, a najväčšia populácia sovy dlho- chvostej na Slovensku. Územie je významné aj pre početné populácie viacerých druhov ďatlov a les­ných druhov spevavcov (muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký). Nelesné časti územia využí­vajú vtáky hniezdiace a loviace na lúkách, pasien­koch a v krovinných biotopoch.

Ďalšie významné druhy: Aquila chrysaetos; Bonasa bonasia; Coturnix coturnix; Streptopelia turtur; Caprimulgus europaeus; Jynx torquilla; Phoenicurus phoenicurus; Saxicola torquata; Muscicapa striata

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnou príčinou ohrozenia vtáctva je predovšetkým nevhodné lesné obhospodarovanie. K ohrozeniam stredného významu patria vplyvy spojené s intenzifikáciou poľnohospodárstva a vypaľovanie trávy.

Ohrozenie: ● intenzívne lesné hospodárstvo A ● odlesňovanie A ● rekreácia/turistika C ● infraštruktúra C ● vypaľovanie trávy B ● neudržateľné využívanie vtáctva C ● industrializácia/urbanizácia C ● intenzívne poľnohospodárstvo B ● ťažobný priemysel C ● vyrušovanie vtáctva C ● odvodňovanie C ● bágrovanie/kanalizovanie C ● zapĺňanie mokradi odpadom C

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného posunúť kosbu po 31.7., porasty kosiť od stredu smerom k okrajom ● vylúčiť aplikáciu chemických látok a umelých hnojív na lokalitách chrapkáča poľného ● na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného vylúčiť v období hniezdenia od 1.5. do 31.7. intenzívnu pastvu a preháňanie hospodársky významných druhov zvierat ● zachovať trvalé trávne porasty, zachovať rozlohu medzí, remízok, vetrolamov, poľných lesíkov, solitérnych stromov a iných typov rozptýlenej drevinovej vegetáde ● vylúdť výrub stromov a krovín a realizádu akýchkoľvek iných zásahov do všetkých typov rozptýlenej drevinovej vegetáde v období od 1.3. do 31.7. ● vylúdť akýkoľvek lesohospodársky zásah v porastoch starších ako 50 rokov v hniezdnom období v čase od 1.3. do 31.7. ● pri obhospodarovaní lesov nepoužívať holorubný spôsob a uprednostňovať podrastový (najmä účelový výber) a výberkový spôsob hospodárenia ● vo všetkých porastoch pri obnovnej ťažbe ponechať na 1 ha minimálne 10 životaschopných stromov, v porastoch ponechávať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy, vývraty, pahýle a zlomy, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity ● vylúdť aplikádu chemických hnojív a pestiddov vo všetkých typoch rozptýlenej drevinovej vegetáde, trvalých trávnych porastoch, pasienkoch, úhoroch, medziach a porastoch trsti a pálky

Protected areas
CNPR Bačkovská dolina, NPR Krčmárka, NPR Oblík, NPR Veľký Milič, NPR Marocká hoľa, PR Dubová hora, PR Malé Brdo, PRZamutovské skaly, NPR Kokošovská dubina, PR Hlinianskajelšina, NPR Šimonka, PR Herma- novské skaly, PRRankovské skaly, CHA Dubnické bane, PPZapikan, PR Slanský hradný vrch, NPR Malý Milič, PP Miličská skala, PP Zárez Stravného potoka, PR Pusté pole, PR Zamutovská jelšina, PR Zbojnícky zámok, NPP Herliansky gejzír, PP Skaly pod Pariakovou, PP Trstinové jazero, PR Malá Izra

Územie je navrhované Chránené vtáčie územie.

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 1 % ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 5 % ● mozaikovitá poľnohospodárska krajina 10 % ● lúky a pasienky 7 % ● listnaté lesy 58 % ● zmiešané lesy 1 % ● prechodné lesné biotopy 15 % ● skalnaté biotopy (skaly, lomy, sute a pod.) 1 % ● ostatné biotopy 2 %

V území prevláda lesné hospodárstvo. V menšej miere poľnohospodárska, predovšetkým rastlinná výroba. Pasenie dobytka je zriedkavé. Celé územie je poľovnícky využívané. V území sa nachádza aj niekoľko aktívnych kameňolomov. Turistika a rekreácia je pomerne slabo rozvinutá.

Využitie: ● poľnohospodárstvo 15 % ● lesníctvo 70 % ● poľovníctvo 100 % ● vojenský priestor 1 % ● ochrana prírody 1 % ● nevyužívané územie 10 % ● turistika/ rekreácia 5 % ● urbanizmus/priemysel/ doprava 1 % ● vodné hospodárstvo 1 % ● iné 1 %


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Slanské hills. Downloaded from http://www.birdlife.org on 15/01/2021.