SK007
Danube floodplains


Year of compilation: 2004

Site description (baseline)
Územie je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja v rámci strednej Európy. V súčasnosti predstavuje unikátnu mozaiku vodných, mokraďových a lesných ekosysté- mov. Miestami sa zachovali lúčne biotopy (Bodíky, Veľký Lél, Iža) a biotopy s xerofilnou vegetáciou (PR Ostrov Kopáč, PR Ostrovné lúčky). Lužné lesy boli lesohospodárskymi aktivitami zmenené na monokultú­ry šľachtených topoľov. Fragmenty tvrdých a prechod­ných lužných lesov s prirodzeným druhovým zložením sa zachovali najmä v oblasti pod Bratislavou. Mäkké lužné lesy sa vo forme fragmentov zachovali predo­všetkým v oblasti medzi Šamorínom a Komárnom. Rozsiahla Hrušovská zdrž s umelo vybudovaným vtáčím ostrovom predstavuje veľmi významné zimo­visko vodného vtáctva. V hornej časti Hrušovskej zdrže sa vytvorili rozsiahle zárasty tŕstia.

Key biodiversity
Územie je významné pre hniezdenie lesných druhov avifauny viazaných na lužné lesy. Je významným hniezdiskom pre vodné a na vodu ekologicky viazané druhy vtákov. Na ostrovoch Hrušovskej zdrže hniezdia najväčšie populácie rybára riečneho a čajky čiernohlavej na Slovensku. V lužných lesoch ramennej sústavy opäť hniezdi populácia orliaka morského. Priesakové kanály sú významnými hniez- diskami zúbkozobcov (Anseriformes). Vodné ekosystémy (predovšetkým Hrušovská zdrž, hlavný tok Dunaja a ramenná sústava) predstavujú významné refúgiá aj pre nehniezdiace vodné druhy vtákov v jarnom a letnom období. Dunaj je najvýznamnejším zimoviskom vodného vtáctva na Slovensku a významným medzinárodným migračným koridorom.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Anas strepera; Anas querquedula; Netta rufina; Bucephala clangula; Circus aeruginosus; Tringa totanus; Riparia riparia; Anthus campestris

Habitat and land use
Zastúpenie biotopov: ● urbánne biotopy 4% ● intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 6% ● mozaikovitá poľnohospodárska krajina 8 % ● sady a vinice 1 % ● lúky a pasienky 3 % ● listnaté lesy 18 % ● prechodné lesné biotopy 17 % ● vodné biotopy (rieky, vodné nádrže, močiare a pod.) 38 % ● ostatné biotopy 5 %

Zalesnená časť územia je využívaná predovšetkým na intenzívne lesné hospodárstvo. Hlavný tok Duna­ja a Hrušovská zdrž sú využívané na vodnú plavbu, vodné dielo Gabčíkovo na výrobu elektrickej ener­gie. Na hlavnom toku a v ramennej sústave je rozšírený športový rybolov. Celé územie je intenzívne turisticky využívané. Chatová výstavba má miestami živelný a expanzívny charakter. Poľovnícky je využívané prakticky celé územie.

Využitie: ● poľnohospodárstvo 5 % ● rybárstvo 60 % ● lesníctvo 60 % ● poľovníctvo 100 % ● ochrana prírody 55,5 % ● nevyužívané územie 10 % ● turistika/rekreácia 90 % ● urbanizmus/priemysel/ doprava 20 % ● vodné hospodárstvo 50 %

Pressure/threats to key biodiversity
Hlavnými príčinami ohrozenia vtáctva sú intenzívna lesohospo- dárska činnosť, neusmernené športové rybárstvo, rekreácia, vyru­šovanie v období hniezdenia, vplyvy spojené s manažmentom vodnej nádrže, zmeny hydrologického režimu a vplyv introduko­vaných rastlín a živočíchov. K ohrozeniam stredného významu patrí odlesňovanie a nevhodné zalesňovanie, nevhodne usmer­ňované poľovníctvo, silnejúc tlak spojený s industrializáciou a urbanizáciou územia

Ohrozenie: ● opustenie pozemkov/obmedzenie hospodárenia C ● intenzívne lesné hospodárstvo A ● odlesňovanie B ● rekreácia/turistika A ● infraštruktúra C ● vypaľovanie trávy C ● neudržateľné využívanie vtáctva B ● industrializácia/urbanizácia B ● ťažobný priemysel C ● prirodzené vplyvy B ● vyrušovanie vtáctva A ● zalesňovanie B ● nadmerné čerpanie podzemnej vody B ● odvodňovanie A ● bágrovanie/kanalizovanie B ● selektívna ťažba dreva C ● výstavba/vplyv hrádze/vodná nádrž/priehrada A ● zapĺňanie mokradi odpadom B ● iné C ● vplyv introdukovaných rastlín/živočíchov A

Conservation responses/actions for key biodiversity
Odporúčané opatrenia: ● ponechať bez ťažobných zásahov štrkovité a piesčité pobrežné pláže, poloostrovy a ostrovy vytvorené na toku Dunaja ● vytvoriť nepoľovné zóny na zhromaždiskách zimujúcich vodných vtákov ● vylúčiť vstup na hniezdne ostrovy počas hniezdneho obdobia (1.4-15.8.) ● zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávame) a úpravám litorálnej vegetácie (kosenie, presekávame, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhmanie, spásanie a pod.) ● ponechať bez zásahu brehové porasty na brehoch ramien, mokradi a terénnych depresií do vzdialenosti minimálne 10 m od brehovej dary, nevyhŕňať pne, stromy, kroviny a drevný odpad na brehy ramien, mokradi a terénnych depresií ● vo všetkých porastoch pri obnovnej ťažbe ponechať na 1 ha minimálne 10 životaschopných stromov, v porastoch ponechávať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy, vývraty, pahýle a zlomy, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity ● vylúčiť akýkoľvek lesohospodársky zásah v porastoch starších ako 20 rokov v hniezdnom období v čase od 1.3. do 31.7. ● vyhlásiť ochranné pásma 300 m od obsadených hniezd orliaka morského, haje tmavej a haje červenej, bodana derneho, vylúdť v nich lesohospodárske dnnosti v hniezdnom období a ponechať porasty v okolí hniezd bez zásahu ● zabezpedť zachovanie kolmých brehov na vodných tokoch ako hniezdneho biotopu pre rybárika riečneho a brehule hnedej ● vylúdť aplikáduinsektiddov a herbiddovvo všetkých lesných porastoch

Protected areas
CHKO Dunajské luhy, NPR Čícovské mŕtve rameno, PR Ostrov Kopáč, PR Topoľové hony, PR Ostrovné lúčky, NPR Ostrov orliaka morského, PP Panský diel, PR Veľký Lél, PR Kráľovská lúka, CHA Poľovnícky les, CHA Bajdel, CHA Park v Novej Stráži, PR Gajc, CHA Park v Kravanoch nad Dunajom, PR Opatovské jazierko

Územie je navrhované Chránené vtáčie územie.

Acknowledgements
Spoluautori: Jozef Lengyel.


Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Danube floodplains. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/3095 on 02/06/2023.