SK007
Danube floodplains


References
Áč, P., 1983: K výskytu kormorána veľkého na Dunaji. Živa, 31:109.
BALÁT, F., 1963: Ptaäfauna Žitného ostrova. Biologické práce, 9(8): 83.
BOHUŠ, M., 1992: Stav významného vtáčieho územia Podunajsko, hlavné problémy a možnosti ich riešenia: 115-119. In: Hora J. (ed.): Významná ptačí území v České a Slovenské republice. Sborník referátu ze semináre Československé sekce ICBP.
BOHUŠ, M., 1996: Orliak morský (Haliaeetus albicilla) v Podunajsku- súčasný stav a perspektívy. Buteo, 8:103-108.
BOHUŠ, M., 1997: Problémy ochrany orliaka morského na Ramsarskej lokalite Dunajské luhy: 141-146. In: Kadlečík, J. (ed.): Starostllivosť o mokrade na Slovensku. SAŽP, Banská Bystrica.
TEREN, Š., 1964: Za najväčším európskym vtákom v Zlatnej na Ostrove. Osveta, Bratislava, 68 pp.

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Danube floodplains. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/3095 on 01/06/2023.