SK007
Danube floodplains


Country/territory: Slovakia

IBA Criteria met: C1, C3, C4, C6 (2004)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 18,845 ha

Protection status:

Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia

Site description
Územie je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja v rámci strednej Európy. V súčasnosti predstavuje unikátnu mozaiku vodných, mokraďových a lesných ekosysté- mov. Miestami sa zachovali lúčne biotopy (Bodíky, Veľký Lél, Iža) a biotopy s xerofilnou vegetáciou (PR Ostrov Kopáč, PR Ostrovné lúčky). Lužné lesy boli lesohospodárskymi aktivitami zmenené na monokultú­ry šľachtených topoľov. Fragmenty tvrdých a prechod­ných lužných lesov s prirodzeným druhovým zložením sa zachovali najmä v oblasti pod Bratislavou. Mäkké lužné lesy sa vo forme fragmentov zachovali predo­všetkým v oblasti medzi Šamorínom a Komárnom. Rozsiahla Hrušovská zdrž s umelo vybudovaným vtáčím ostrovom predstavuje veľmi významné zimo­visko vodného vtáctva. V hornej časti Hrušovskej zdrže sa vytvorili rozsiahle zárasty tŕstia.

Key biodiversity
Územie je významné pre hniezdenie lesných druhov avifauny viazaných na lužné lesy. Je významným hniezdiskom pre vodné a na vodu ekologicky viazané druhy vtákov. Na ostrovoch Hrušovskej zdrže hniezdia najväčšie populácie rybára riečneho a čajky čiernohlavej na Slovensku. V lužných lesoch ramennej sústavy opäť hniezdi populácia orliaka morského. Priesakové kanály sú významnými hniez- diskami zúbkozobcov (Anseriformes). Vodné ekosystémy (predovšetkým Hrušovská zdrž, hlavný tok Dunaja a ramenná sústava) predstavujú významné refúgiá aj pre nehniezdiace vodné druhy vtákov v jarnom a letnom období. Dunaj je najvýznamnejším zimoviskom vodného vtáctva na Slovensku a významným medzinárodným migračným koridorom.

Ďalšie významné druhy: Ciconia nigra; Anas strepera; Anas querquedula; Netta rufina; Bucephala clangula; Circus aeruginosus; Tringa totanus; Riparia riparia; Anthus campestris


Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Danube floodplains. Downloaded from http://www.birdlife.org on 21/04/2021.