SK001
Morava


References
DAROLOVÁ, A., 1993: Výsledky zimného sčítania vodných vtákov na slovenskom úseku Dunaja a Moravy za roky 1991-92. Sylvia, 29: 36-40.
KALIVODOVÁ, E., DAROLOVÁ, A., FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ, Z. & KURTHY, A., 1994: Vtáky dolného toku alúvia rieky Moravy. Tichodroma, 7: 67-72.
TOMOVČÍK, M., 1994: Celoročná dynamika štruktúry ornitocenóz komplexu aluviálnych biotopov na nive dolného toku rieky Moravy (r. km 11-21): mŕtve ramená, lúka, les. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 82 pp.
ZUNA-KRATKY, T., KALIVODOVÁ, E., KURTHY, A., HORAL, D. & HORÁK, P., 2000: Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch- slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch-Wagram, 285 pp.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Informačný systém taxónov a biotopov, http://www.sopsr.sk/istb (2003-10-14)

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Morava. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/morava-iba-slovakia on 30/09/2023.