RU1018
Onega Bay of the White Sea


References
A.E.Cherenkov, V.Yu.Semashko, G.M.Tertitskiy, V.V.Bianki, T.Yu.Khokhlova.

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2022) Important Bird Areas factsheet: Onega Bay of the White Sea. Downloaded from http://www.birdlife.org on 17/05/2022.