RU1020
Solovetski Archipelago and Zjizjginski island


References
A.E.Cherenkov, V.Yu.Semashko, G.M.Tertitskiy.

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2019) Important Bird Areas factsheet: Solovetski Archipelago and Zjizjginski island. Downloaded from http://www.birdlife.org on 24/06/2019.