RU1121
Novokvasnikovski liman


References
A.V.Belyachenko, V.V.Piskunov, A.N.Antonchikov

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Novokvasnikovski liman. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/novokvasnikovski-liman-iba-russia-(european) on 04/12/2023.