RU1129
Priyeruslanskiye sands


References
V.V.Piskunov, A.V.Belyachenko, A.N.Antonchikov

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2022) Important Bird Areas factsheet: Priyeruslanskiye sands. Downloaded from http://www.birdlife.org on 17/08/2022.