RU1035
Khaypudyrskaya Bay (Islands of B. Zelenets, Dolgi, Matveyev)


References
V. V. Anufriev

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2022) Important Bird Areas factsheet: Khaypudyrskaya Bay (Islands of B. Zelenets, Dolgi, Matveyev). Downloaded from http://www.birdlife.org on 05/12/2022.