RU1242
Klyazminski reserve


References
V.N.Melnikov, V.V.Sharonov, S.N.Barinov, S.V.Buslaev, G.M.Salnikov, A.B.Kostin, R.Yu.Kiselev

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Klyazminski reserve. Downloaded from http://www.birdlife.org on 16/05/2021.